Politica de confidențialitate

I. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea  înseamnă  orice  operațiune  sau  set  de  operațiuni  efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Fundația Comunitară Timișoara (FCTM) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele de identificare și contact.

Dacă  sunteți  beneficiar  sau  ați  luat  parte  la programele  organizate  de FCTM, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod direct prin completarea unui formular sau transmiterea lor prin intermediul email-ului, fotografii sau materiale video.

III. În ce scop prelucrăm datele

Datele furnizate prin intermediul Site-ului sunt folosite pentru a raspunde solicitărilor trimise în secțiunea Contact, sau pentru a gestiona și beneficia de implicarea persoanei care a solicitat aceasta în secțiunea Implică-te, fie printr-o donație, sponsorizare, expertiză sau acțiune voluntară.

Datele furnizate în mod direct prin completarea unui formular fizic, online sau prin e-mail vor fi folosite pentru transmiterea de informații cu privire la programul,   evenimentul   sau   fondul   susținut   în   cadrul   FCTM,   pentru transmiterea de noi informații cu privire la programele FCTM, sau pentru promovarea acțiunilor realizate de FCTM.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl reprezintă însăși transmiterea acestora către FCTM prin contractul de donație sau sponsorizare semnate, prin completarea formularului primit, sau prin acceptarea politicii de confidențialitate de pe Site.

IV. Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, FCTM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai  sus.  Dacă  vă  retrageți  consimțământul  pentru  prelucrarea  datelor  în scop de marketing, FCTM va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta acțiunile desfășurate pe baza   consimțământului   exprimat   de   către   dumneavoastră   înainte   de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, FCTM poate dezvălui datele dumneavoastră doar către parteneri co-organizatori, care se implică în realizarea anumitor programe împreună cu FCTM, ori către autoritățile publice centrale/locale, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau solicitată de către organe competente.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către FCTM sunt prelucrate exclusiv pe teritoriul României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația GDPR în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către FCTM, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de  acces  la  date,  respectiv  dreptul  de  a  obține  confirmarea  din partea FCTM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către FCTM a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, FCTM să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și

într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de că FCTM către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particular în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al FCTM sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care FCTM poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  Caracter  Personal  sau  instanțelor  competente,  în  măsura  în care considerați

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate   mai   sus,   vă   rugăm   să   ne   scrieți   un   e-mail   la   adresa: fundatiacomunitaratm@gmail.com

 

Politica datelor

 

Conform   legilor   în   vigoare,   Fundația   Comunitară   Timișoara   (FCTM) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (fotografii, nume și prenume, telefon/fax, e-mail, date bancare, adresă de domiciliu, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate) prin mijloace automatizate  și  manuale,  în  următoarele  scopuri:  colectarea  de  donații pentru programele FCTM, emiterea certificatelor de voluntariat pentru voluntarii din programele FCTM, transmiterea de informații cu și despre beneficiarii, dar și către abonații programelor FCTM.

Vă informăm că, potrivit Legii 677/2001, nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră personale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a participa la, sau beneficia de programele Fundației Comunitare  Timișoara.  Informațiile  înregistrate  pot  fi  utilizate  de  către operator și pot fi comunicate numai partenerilor co-organizatori ai programelor FCTM.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă sau online pe adresa FCTM, datată și semnată.